Algemene voorwaarden

Ben je op zoek naar de kleine lettertjes? Die kun je hier vinden.

Algemene voorwaarden Mini & More

1. Algemene voorwaarden Mini & More.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Webwinkel" : Mini & More, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch 70479453.
-"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Mini & More.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Mini & More, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Mini & More uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Mini & More is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Mini & More zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Mini & More is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Mini & More behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Mini & More het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Mini & More genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mini & More bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Mini & More schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Mini & More opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Mini & More de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Mini & More op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen bij speciale bestellingen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Mini & More te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van standaard verzonden poststukken. Een alternatief is om het artikel tegen betaling aangetekend te laten verzenden. (Schriftelijk vastgelegd) Dit kunt u ook lezen tijdens het bestelproces. Bij het plaatsen van de bestelling gaat u ermee akkoord dat u zelf het risico van verzenden draagt. U kunt dan alsnog besluiten uw bestelling wel of niet te plaatsen. Bij pakketpost ontvangt u op verzoek een Track & Trace code van Mini & More. Alle bestellingen worden door PostNL verzorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van dit postbedrijf.
5. Verzending binnen Nederland: Bij pakketpost betaalt u €4,95. Voor brievenbuspost geldt een tarief van €2,95. Het tarief is samengesteld uit: verpakkings-, verzend- en handelingskosten.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mini & More zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Mini & More de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mini & More daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Mini & More geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mini & More kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. De vorderingen van Mini & More op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
    - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mini & More ter kennis gekomen omstandigheden Mini & More goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
    - indien Mini & More de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de hierboven genoemde gevallen is Mini & More bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Mini & More schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode ( bedenktijd voor particuliere klanten)
1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Mini & More te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. 

Een eventuele retourzending kan alleen na voorafgaand overleg (via mail), of na het invullen van het retourformulier, te vinden op de website.

De verzendkosten en risico voor het retour zenden zijn voor de koper.

Het retourrecht geldt niet bij afname van artikelen die speciaal voor u worden besteld, deze worden niet retour worden genomen. De artikelen kunnen alleen retour wanneer het artikel nog in originele staat is/ onbeschadigd en indien aanwezig voorzien van de originele labels en verpakking. Wanneer producten zijn gedragen of gewassen kunt u deze niet meer retourneren.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Mini & More te melden. De klant dient het product - na overleg met Mini & More, of middels het invullen van een retourformulier - te sturen naar een door Mini & More vastgesteld retouradres. Dit dient, indien mogelijk, te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.  Eventuele labels mogen niet verwijderd worden. Het product moet bij Mini & More aankomen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.


3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Mini & More ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Mini & More deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Mini & More het retour is aangemeld aan de klant terugbetalen. (mits wij de retourzending ontvangen hebben)
Mini & More behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Mini & More of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mini & More schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mini & More de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mini & More heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid. 

5. Indien een volledige bestelling geretourneerd wordt, krijgt de klant het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Bij het retourneren van een gedeelte van de bestelling, krijgt de klant de waarde van de geretourneerde artikelen gecrediteerd. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening van de klant.

Artikel 8: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
3. De klant is altijd zélf verantwoordelijk voor een retourzending, mits je het aangetekend retour stuurt, dan is PostNL verantwoordelijk voor de retourzending. 

Artikel 9. Uitvoering
1. Mini & More zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 10. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de geldt lid 3 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

Artikel 11. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Mini & More  niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Mini & More op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Garantie
1. De garantie (5 dagen na ontvangst) is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren en uw geld terug krijgen.  Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door de klant of oneigenlijk gebruik worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Mini & More tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. In geval Mini & More de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Mini & More op schadevergoeding onverlet.

Artikel 14. Overmacht
1. Indien Mini & More door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mini & More als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Mini & More zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door het ODR-platform van de Europese Commissie te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. 
6. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@miniandmore.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Mini & More en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Mini & More, Meerwijkweg 36, 5236 BM Den Bosch, info@miniandmore.nl
Mini & More is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70479453.

Mis geen aanbiedingen!
Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.
Aan het laden...